0
# دل نوشته

اشک تو را به آسمان خود دعوت خواهم کرد

کیا 10 months ago