کیا 3 years ago

اشک تو را به آسمان خود دعوت خواهم کرد

روزی شعری خواهم سرود که بدون هیچ بهانه ای اشک را از چشم تو به آسمان من

0
# انواع کتاب

ملاقات با کتاب - عادت های اتمی - بخش سوم

کیا 3 years ago
0
# کسب و کار

چطور ایده ها رو خلق کنیم؟

کیا 3 years ago
0
# موفقیت

آیا عبارات تأکیدی واقعاً بر موفقیت مؤثرند؟

کیا 3 years ago
0
# خلاقیت

حال دلتون خوب و خوش باشه

کیا 3 years ago